บทความที่ได้รับความนิยม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สูตรฟิสิกส์

สูตร    เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
            http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn1.gifA%    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn2.gif * 100%
            http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn3.gifA       =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn4.gif * A
สูตร    การบวก - ลบ - คูณ - หาร - ความคลาดเคลื่อน
บวก    ( A http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn5.gifA ) + ( B http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn6.gifB )    =    ( A + B ) http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn7.gif( http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn8.gifA + http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn9.gifB )
ลบ     ( A http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn10.gifA ) - ( B http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn11.gifB )    =    ( A - B ) http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn12.gif( http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn13.gifA + http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn14.gifB )
คูณ    ( A http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn15.gifA )  ( B http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn16.gifB )    =    ( A * B ) http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn17.gif( Ahttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn18.gifB + Bhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn19.gifA )
หาร                http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn20.gif            =            http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn21.gif

สูตร    เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของเลขยกกำลัง
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn22.gifX%    =    phttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn23.gifA% + qhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn24.gifB% + rhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn25.gifC%
X    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn26.gif
( http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn27.gifhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn28.gifhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn29.gifA )n    =    An http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn30.gifnhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn31.gifA * 100%
A    -    ค่าที่วัดได้
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn32.gifA    -    ความคลาดเคลื่อนของการวัด
 a_crocodile_green.gif


สูตร    สมการเส้นตรง
y    =    mx + c
m    -    ค่าคงที่ ( ความชัน )
y    -    ตัวแปรตาม
x    -    ตัวแปรต้น
c    -    ค่าคงตัวมีขนาดเท่ากับระยะที่กราฟตัดแกน y
สูตร    การหาค่าความชันบนเส้นกราฟ
m    =    tanhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn33.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn34.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn35.gify    -    ผลต่างที่เกิดขึ้นบนแกน y
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_1_html_eqn36.gifx    -    ผลต่างที่เกิดขึ้นบนแกน x

สูตร    อัตราเร็วคลื่น
v    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn1.gif    =    fhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn2.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn3.gif
v    -    ความเร็วคลื่น    หน่วยเป็น    m / s
s    -    ระยะทาง    หน่วยเป็น    m
t    -    เวลา    หน่วยเป็น    s
f    -    ความถี่    หน่วยเป็น    s-1
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn4.gif   -    ความยาว    หน่วยเป็น    m

สูตร    การหาจำนวนลูกคลื่นที่ผ่านจุดหนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลา
f    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn5.gif
T    -    เวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ
f    -    ความถี่
ี่
สูตร    เฟสตรงกัน
เวลาต่างกัน    nT    วินาที ( s )
ระยะทางต่างกัน    nhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn6.gif    เมตร ( m )
มุมเฟสต่างกัน    2nhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn7.gif    เรเดียม ( rad ) หรือ 360

สูตร    เฟสตรงข้าม
เวลาต่างกัน    ( 2n-1 )http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn8.gif    วินาที
ระยะทางเท่ากัน    ( 2n-1 )http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn9.gif    เมตร
มุมเฟสต่างกัน    ( 2n-1 ) http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn10.gif   เรเดียม ( rad ) หรือ ( 2n-1 ) 180
n    -    1,2,3,...
T    -    คาบ หน่วย วินาที

สูตร    การคำนวณหามุมหักเห
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn11.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn12.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn13.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn14.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn15.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn16.gif   -    มุมตกกระทบ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn17.gif   -    มุมหักเห
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn18.gif   -    ความยาวคลื่นในน้ำลึก
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn19.gif   -    ความยาวคลื่นในน้ำตื้น
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn20.gif   -    อัตราเร็วในน้ำลึก
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn21.gif   -    อัตราเร็วในน้ำตื้น
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_3_htm_eqn22.gif   -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 2 เปรียบเทียบกับตัวกลางที่ 1
สูตร    การหาความเร็วของเสียงในอากาศ
vt    =    331 + 0.6t
vt    -    อัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ t ใด ๆ ( m / s )
t    -    อุณหภูมิของอากาศ ( ํc ) ต้องน้อยกว่า 45c
สูตร    การหาระยะทางของการสะท้อนของเสียง
s    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn1.gif
s    -    ระยะทาง
v    -    ความเร็ว
t    -    เวลา

สูตร    การหาความถี่ของคลื่นลัพธ์
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn2.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn3.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn4.gif   -    ค่าเฉลี่ยของความถี่ที่เกิดขึ้น
f1    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด
f2    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

สูตร    การหาความถี่บีตส์
fB    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn5.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn6.gif
fB    -    ความถี่บีตส์
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn7.gif   -    ผลต่างของความถี่บีตส์ , ความถี่บีตส์

สูตร    การหาความยาวคลื่น
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn8.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn9.gif
l    -    ความยาวเชือก
n    -    จำนวน loop , จำนวนนับ


สูตร    การหาความเร็วของคลื่นตามขวาง
v    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn10.gif
T    -    แรงตึงในเชือก ( นิวตัน )
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn11.gif   -    มวล / ความยาว ( kg / m )
สูตร    การหาความถี่ในท่อปลายเปิด
fn    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn12.gif
 fn    -    ความถี่
n    -    จำนวนนับ
u    -    อัตราเร็ว
l    -    ความยาวของท่อ
สูตร    การหาความถี่ในท่อปลายปิด
fn    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn13.gif
n    -    จำนวนนับ ( แต่ต้องเป็นเลขคี่ )
สูตร    การหาความเข้มเสียง
I    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn14.gif
I    -    ความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ( วัตต์ / ตารางเมตร )
P    -    กำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง ( วัตต์ )
R    -    ระยะระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับตำแหน่งที่หาความเข้มเสียง ( เมตร )
สูตร    การหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน
f '    =    fo http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn15.gif
f '    -    ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน
fo    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด
vl    -    ความเร็วของผู้ฟัง
vs    -    ความเร็วของแหล่งกำเนิด
สูตร    การหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน
เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิด และแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง
fL    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn16.gif
เมื่อผู้สังเกตุเคลื่อนที่ห่างแหล่งกำเนิด และแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง
fL    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn17.gif
fL    -    ความถี่ผู้สังเกตุ , ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน
u    -    ความเร็วเสียงในอากาศ
vL    -    ความเร็วของผู้ฟัง
สูตร    การหาความยาวคลื่นเสียงเมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่
เมื่อแหล่งกำเนิดวิ่งเข้าหาผู้ฟัง ( ด้านหน้า )
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn18.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn19.gif
เมื่อแหล่งกำเนิดวิ่งห่างจากผู้ฟัง ( ด้านหลัง )
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn20.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn21.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn22.gif    -    ความยาวคลื่นด้านหน้า
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn23.gif    -    ความยาวคลื่นด้านหลัง
สูตร    การหาเลขมัค ( Mach nuber )
เลขมัค    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn24.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn25.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_4_htm_eqn26.gif
สูตร    การหาความเร็วของเครื่องบินซุปเปอร์โซนิค
v    =    u * เลขมัค
สูตร    การหาความเร็ว
v    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn1.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn2.gif
v    -    ความเร็วเฉลี่ย
s1 , s2    -    การกระจัด
t1 , t2    -    เวลา
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn3.gif   -    ผลต่างของการกระจัด
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn4.gif   -    ผลต่างของเวลา
vขณะหนึ่ง    =        http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn5.gif     http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn6.gif http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn7.gif0
vขณะหนึ่ง    -    ความเร็วขณะหนึ่ง
การหาอัตราเร็วเฉลี่ย และอัตราเร็วขณะหนึ่ง มีสูตรเหมือนความเร็ว แต่เป็นปริมาณสเกลาร์

สูตร    การหาความเร่ง
a    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn8.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn9.gif    
a    -    ความเร่งเฉลี่ย
aขณะหนึ่ง    =        http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn10.gif     http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn11.gif http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn12.gif0
aขณะหนึ่ง    -    ความเร่งเฉลี่ยขณะหนึ่ง
สูตร    การหาการกระจัด และระยะทาง
s    =    ut + http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn13.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn14.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn15.gif
 emailhand.gif
สูตร    การหาความเร็วปลาย
v    =    u + at
v2    =    u2 + 2as

สูตร    การหาความเร่ง
a    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn16.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn17.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn18.gif
s    -    ระยะทาง ( ไม่คิดเครื่องหมาย )
s    -    การกระจัด ( คิดเครื่องหมาย )
v    -    ความเร็วปลาย
t    -    เวลา
u    -    ความเร็วต้น
a    -    ความเร่ง , ความเร่งเฉลี่ย
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn19.gif   -    ความเร็วที่เปลี่ยนไป
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_5_htm_eqn20.gif   -    ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
สูตร    แรงที่กระทำต่อวัตถุ
F    =    ma
F    -    แรงที่กระทำ
m    -    มวล
a    -    ความเร่ง

สูตร    การหาน้ำหนัก
W    =    mg
W    -    น้ำหนัก
m    -    มวล
g    -    แรงโน้มถ่วงโลก หรือ ความเร่ง

สูตร    อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของมวล 2 ก้อน เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_6_htm_eqn1.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_6_htm_eqn2.gif
W1    -    น้ำหนักมวลก้อน 1
W2    -     น้ำหนักมวลก้อน 2
m1    -    มวลก้อน 1
m2    -    มวลก้อน 2

สูตร    กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
FG    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_6_htm_eqn3.gif
FG    -    ขนาดของแรงดึงดูด
G    -    ค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากล
ค่า = 6.673*10-11 Nm2 / kg2
m1 , m2    -    มวลของวัตถุ
R    -    ระยะห่างของวัตถุทั้ง 2
สูตร    ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งที่ห่างจากผิวโลก
g    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_6_htm_eqn4.gif
me    -    มวลโลก
Re    -    ระยะจากจุดศูนย์กลางถึงตำแหน่งต่าง ๆ
สูตร    อัตราส่วนความเร่งกับระยะห่างของวัตถุทั้ง 2
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_6_htm_eqn5.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_6_htm_eqn6.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/theme_6_htm_eqn7.gif
g1 , g2    -    ความเร่งของวัตถุทั้ง 2
R1 , R2    -    ระยะห่างของวัตถุทั้ง 2
h    -    ความสูง
สูตร    การหาแรงของวัตถุในแนวดิ่ง
วัตถุมีทิศทางขึ้น
T - mg    =    ma
วัตถุมีทิศทางลง
mg - T    =    ma
T    -    แรงที่วัตถุกระทำ
สูตร  สมดุล
แรงซ้าย     =     แรงขวา
แรงขึ้น    =    แรงลง
โมเมนต์ตาม     =    โมเมนต์ทวน
ทฤษฎีท.บ.ลามี
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_1_html_eqn1.gif

สูตร  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_1_html_eqn2.gif แทนแรง
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_1_html_eqn3.gif

สูตร  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_1_html_eqn4.gif ตั้งฉากแรง
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_1_html_eqn5.gif 
สูตร  พลังงาน
 Ek     =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_2_htm_eqn1.gif
Ep     =    mgh
Fสปริง    =    KS
Epยย    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_2_htm_eqn2.gifKS  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_2_htm_eqn3.gifFS
 Ek    -    พลังงานจลน์ (J)
Ep     -    พลังงานศักย์  (J)
Epยย     -    พลังงานศักย์ยืดหยุ่น (ศักย์สปริง) (J)
K    -    ค่าคงที่สปริง N/m
สูตร  งานในวินาทีที่ n
Sวินาทีที่ n    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_2_htm_eqn4.gif
Wสูบ+ฉีด    =    mgh + http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_2_htm_eqn5.gif
สูตร  กฎการอนุรักษ์พลังงาน
Ep +  Ekแรก  =  Ep +  Ekหลัง
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_2_htm_eqn6.gifEkที่เพิ่ม  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_2_htm_eqn7.gifEp ที่ลด
Ek2 =  Ek1 +  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_2_htm_eqn8.gif    

สูตร  ประสิทธิภาพ
                                                      Eff  =      W ที่ยกได้จริง         x  100 %
                                                                 W เต็มที่ที่ควรยกได้    


                                                      Eff  =   M.A. ปฎิบัติจริง        x  100 %
                                                                    M.A.  ทฤษฎี


                                                      M.A. จริง   =  W ยกได้จริง                                                                                F จริง

                                                    M.A. ทฤษฎี  =  W ที่ควรยกได้                                                                                    F  จริง
สูตร  โมเมนตัม
P  =  mv

p - โมเมนตัม  (kg.m/s)
m - มวล  (kg)
v - ความเร็ว  (m/s)
สูตร  การดล
Ft  =  mv - mu
F  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_3_htm_eqn1.gif
F  -  แรง (N)
m  -  มวล  (kg)
t  -  เวลา  (s)
สูตร  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_3_htm_eqn2.gifก่อนชน  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_3_htm_eqn3.gifหลังชน
mv ลูกปืน  =  Mv ตัวปืน 
สูตร  แรงระหว่างประจุ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn1.gif
F  -  แรงระหว่างประจุ
r  -  ระยะห่าง
สูตร  สนามไฟฟ้า
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn2.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn3.gif -  ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะ
d  -  ระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนาน
k  -  9 x 109  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn4.gif
สูตร  ศักย์ไฟฟ้า
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn5.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn6.gif= q(vB - vA)
V  -  ศักย์ไฟฟ้า
Ep  -  พลังงานศักย์ไฟฟ้า
W  -  งานในการเคลื่นที่ประจุ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn7.gif -  งานจาก  A  ไป  B
สูตร  การรวมศักย์ไฟฟ้า
Vรวม  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn8.gif
สูตร  พลังงานไฟฟ้า
W  =  QV
W  -  งานไฟฟ้า
Q  -  ประจุไฟฟ้า
V  -  ความต่างศักย์

V  =  IR
V  -  ความต่างศักย์
I  -  กระแส
R  -  ความต้านทาน
สูตร  พลังงานศักย์ไฟฟ้า (Ep)
Wฟฟ  =  qv  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn9.gif
Ek  =  Wไฟฟ้า
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn10.gif
สูตร  ตัวเก็บประจุ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_4_htm_eqn11.gif
C  -  ค่าความจุไฟฟ้า  (F)
Q  -  ประจุไฟฟ้าที่เก็บไว (c)
V  -  ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำ  (V)
a  -  รัศมีทรงกลม
k  -  ค่าคงที่คูลอมบ์ 9 x 109 
สูตร  กระแสและปริมาณไฟฟ้า
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_5_htm_eqn1.gif
I  -  กระแสไฟฟ้า
Q  -  ปริมาณของประจุไฟฟ้า
t  -  เวลา
  V  -  ความเร็วของ  e-  อิสระ
A  -  พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ
n  -  จำนวน  e-  /  ปริมาตรของตัวนำ
e  -  ประจุไฟฟ้าของ  e-  1 ตัว  =  1.6 x 10-19  คูลอมบ์
สูตร  สภาพความต้านทาน
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_5_htm_eqn2.gif
R  -  ความต้านทานไฟฟ้า
P  -  สภาพต้านทาน http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_5_htm_eqn3.gif
L  -  ความยาว
A  -  พื้นที่หน้าตัด (ตร.ม.)
สูตร  แรงเคลื่อนไฟฟ้า
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_5_htm_eqn4.gif
E  -  แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า
R  -  ความต้านทานภายนอก
r  -  ความต้านทานภายใน
สูตร   แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_6_htm_eqn1.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_6_htm_eqn2.gif -  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านพื้นผิว  A
A  -  พื้นที่ตั้งฉากที่ฟลักซ์แม่เหล็กผ่าน (ตร.ม.)
B  -  ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก  (veber/ตร.ม.)

สูตร   แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีสนามแม่เหล็ก
F = qvB
F  -  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
v  -  ขนาดความเร็ว
B  -  ขนาดของสนามแม่เหล็ก
สูตร   แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  เมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_6_htm_eqn3.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_6_htm_eqn4.gif -  ความยาวของลวดตัวนำ
v  -  ความเร็วลอยเลื่อน

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_6_htm_eqn5.gif
N  -  จำนวนอิเล็คตรอน
e  -  ประจุไฟฟ้าอิเล็คตรอน
สูตร   แรงกระทำต่อลวดตัวนำ
F = qvB
F  =  NevB
F  =  Ihttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_6_htm_eqn6.gifB
F  -  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
v  -  ขนาดความเร็ว
B  -  ขนาดของสนามแม่เหล็ก
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_6_htm_eqn7.gif -  ความยาวของลวดตัวนำตรง
I  -  กระแสไฟฟ้า
สูตร   แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก
M  =  IABhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_6_htm_eqn8.gif
M  =  BIANhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/photo_6_htm_eqn9.gif
M  -  โมเมนต์ของแรงคู่ควบ
I  -  กระแส
N  -  จำนวนรอบ
A  -  พื้นที่ขดลวด
สูตร    แนวราบ  ความเร็วคงที่
s    =    vt
สูตร    แนวดิ่ง  มีความเร่ง g
v    =    u + gt
s    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn1.gift
s    =    ut + http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn2.gifgt2
v2    =    u2 + 2gs


สูตรลัด
sราบ    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn3.gif
smax    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn4.gif
ขว้างไกลสุด http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn5.gif   =    45
ขว้างให้ตกไกลเท่ากัน http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn6.gif   =    90
 sดิ่ง    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn7.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn8.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn9.gif
สูตร    ความเร็วลัพธ์
v2ลัพธ์    =    u2ลัพธ์ http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn10.gif2ghดิ่ง

สูตร    การเคลื่อนที่แนววงกลม
วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v คงที่
ac    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn11.gif
วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v ไม่คงที่
aลัพธ์    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn12.gif
F    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn13.gif
Fc    -    แรงสู่ศูนย์กลาง
ac    -    ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
v    -    ความเร็ว
สูตร    การคำนวณแรงสู่ศูนย์กลาง
form    8    แบบ
1.  วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นวงกลม
T    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn14.gif
2.  ดาวเทียมโคจรรอบโลก
mg    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn15.gif
3.  วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นรูปกรวย
tan http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn16.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn17.gif
4.  วัตถุผูกเชือกแกว่งในระนาบดิ่ง
T1 + mg    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn18.gif
T2 - mg    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn19.gif
T3    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn20.gif
- mg coshttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn21.gif + T4    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn22.gif
5.  รถวิ่งเลี้ยวโค้งบนถนนราบ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn23.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn24.gif
6.  มอเตอร์ไซค์เลี้ยวโค้ง
tanhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn25.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn26.gif
7.  มุมที่ยกพื้นถนนขึ้นจากแนวดิ่ง
tanhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn27.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn28.gif
8.  มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn29.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn30.gif
สูตร    อัตราเร็วเชิงมุม
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn31.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn32.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn33.gif
w    =    ระยะทางเชิงมุม / เวลา    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn34.gif
v    =    wR
w    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn35.gif    =    2 http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn36.giff
Fc    =    mw2R
v    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn37.gif    =    2 http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn38.gifRf
 http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile_html_eqn39.gif     -    ระยะทางเชิงมุม
w    -    อัตราเร็วเชิงมุม
T    -    คาบ
f    -    ความถี่
R    -    รัศมี
สูตร    สมบัติเชิงกลของสาร
ความเค้น    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn1.gif
ความเครียด    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn2.gif
มอลดูลัสของยัง    Y   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn3.gif
F    -    แรงในแนวตั้งฉาก  (N)
A    -    พื้นที่หน้าตัด  (ตร.ม.)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn4.gif   -    ระยะยืด  (m)
L    -    ความยาวเดิม  (m)
สูตร    ความดันในของเหลว  ความดันสัมบูรณ์
P    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn5.gif
P    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn6.gifgh
Pสัมบูรณ์    =    Pเกจ + Pบรรยากาศ
F    -    แรงดัน  (N)
P    -    Pเกจ เป็นความดันเนื่องจากน้ำหนักของเหลว  (N / m2)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn7.gif   -    ความหนาแน่นของของเหลว  (kg / m3)
h    -    ความลึกของของเหลว  (m)
สูตร    แรงดันผนังภาชนะ , แรงน้ำดันเขื่อน
F    =    PA    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn8.gif Aข้าง
แรงที่น้ำดันเขื่อน
F    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn9.gif
1.  ถ้าเป็นเขื่อนเอียง 1 ข้าง การหาแรงดันเขื่อนเอียงต้องใช้พื้นที่เอียงด้วย
F    =    PAเอียง
2.  น้ำดัน 2 ข้าง คิดเป็นแรงลัพธ์ ถ้าเขื่อนเอียงให้คิดเป็นตรง
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn10.gif   =    F1 - F2
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn11.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn12.gif
สูตร    หลอดรูปตัว U
ปลายเปิด 2 ข้าง
PA    =    PB
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn13.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn14.gif
สูตร    ความดันบรรยากาศ
ความดัน 1 บรรยากาศ    =    1.01 * 105  N / m2  (Pa)
ความดัน 1 บรรยากาศ    =    ปรอทสูง 75 cm
ความดัน 1 บรรยากาศ    =    น้ำสูง 10.3 m
สูตร    กฎของบอยล์
P1V1    =    P2V2
สูตร    กฎของชาร์ล
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn15.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn16.gif
สูตร    กฎของแก๊ส  ( เมื่อจำนวนโมลคงที่ )
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn17.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn18.gif
สูตร    กฎของพาสคัล
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn19.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn20.gif
F    -    แรงกดลูกสูบเล็ก  (N)
W    -    น้ำหนักที่กดลูกสูบใหญ่  (N)
A    -    พื้นที่สูบใหญ่  (m2)
a    -    พื้นที่สูบเล็ก  (m2)
ถ้าต้องการผ่อนแรงมากขึ้นจะใช้ไม้คาน
O    จุดหมุน
Mตาม    =    Mทวน
FL    =    F 'l


สูตร    แรงลอยตัว
B    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn21.gifvgเหลว    =    mgเหลว
สูตร    ความตึงผิว
เหรียญ
F    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn22.gif L
ห่วงลวด
F    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn23.gif 2L
สูตร    ความหนืด
f    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn24.gif
B    -    แรงลอยตัว
V    -    ปริมาตร  (m3)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn25.gif   -    ความตึงผิว  (N / m)
F    -    แรงตึงผิว
L    -    ความยาวเส้นผิวของเหลว  (m)
f    -    แรงหนืด  (N)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn26.gif   -    สัมประสิทธิ์ความหนืด
r    -    รัศมีทรงกลม
v    -    อัตราเร็วของวัตถุ

สูตร    ของไหลในอุดมคติ
อัตราการไหล    เมื่อของเหลวไหลตามหลอดการไหล m ของเหลวที่ผ่านที่ตำแหน่งใด ๆ ใน 1 วินาที มีค่าคงที่เสมอ
A1V1    =    A2V2
AV    คือ    อัตราการไหล  (m3 / s)
 หลักของแบร์นูลลี
ณ ตำแหน่งใด ๆ ในของไหล  ผลรวมของความดัน , พลังงานจลต่อปริมาตร และพลังงานศักย์ต่อปริมาตรมีค่าคงที่เสมอ
P1 + http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn27.gif   =    P2 + http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/substant_html_eqn28.gif
สูตร   พลังงานความร้อน  อุณภูมิ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn1.gifQ  =  mchttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn2.gifT
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn3.gifQ  =  Chttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn4.gifT
C  =  mc
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn5.gifQ  =  mL
Q  -  ปริมาณความร้อน  (J)
m  -  มวล  (kg)
T  -  อุณหภูมิ (C)
C  -  ค่าความจุความร้อน
c  -  ค่าความจุความร้อนจำเพาะ
L  -  ค่าความร้อนแฝงความร้อนของวัตถุ
สูตร   กฎของแก๊ส
PV  =  nRT
PB  =  NKBT
P  -  ความดัน(N/m2)
V  -  ปริมาตรของแก๊ส(m3)
N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมดของแก๊ส
n  -  จำนวนโมลของแก๊ส
R  -  ค่าคงตัวของแก๊ส   8.314  J/mol x K
KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  1.38 x 10-23
T  -  อุณหภูมิ  (K)
*ใช้ได้เมื่อไม่มีการเปลี่ยนสถานะ*
สูตร   แบบจำลองของแก๊ส
PV  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn6.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn7.gif
NEhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn8.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn9.gif 1  โมเลกุล  =   http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn10.gif
P  -  ความดัน
V  -  ปริมาตรของแก๊ส
N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมด
n  -  จำนวนโมลของแก๊ส
R  -  ค่าคงตัวของแก๊ส  8.314  J/mol x K
KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  1.38 x 10-23
T  -  อุณหภูมิ (K)
Vrms  -  อัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ย
สูตร   แก๊สผสมกัน
nผสมTผสม  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn11.gif
PผสมVผสม  =   http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_htm_eqn12.gif
P  -  ความดัน
n  -  โมล
V  -  ปริมาตร 
สูตร    ความต้านทานเชิงความจุ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_htm_eqn1.gif
สูตร    ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_htm_eqn2.gif
สูตร    ความต้านทาน
R  =  
XC  -  ความต้านทานเชิงความจุ  (โอห์ม)
XL  -  ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ  (โอห์ม)
R  -  ความต้านทาน  (โอห์ม)
W  -  อัตราเร็วเชิงหมุน  (rad/s)
C  -  ค่าความจุ  (ฟาร์ด)
L  -  ค่าความเหนี่ยวนำ  (เฮนรี)
สูตร    ไฟฟ้ากระแสสลับ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_htm_eqn4.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_htm_eqn5.gif
I  -  กระแสที่เวลาใดๆ (A)
Imax  -  กระแสสูงสุด  
V  -  ความต่างศักย์ที่เวลาใดๆ  (V)
Vmax  -  ความต่างศักย์สูงสุด
W  -  อัตราเร็วเช้งมุมของการหมุนขดลวด  (rad/s)
t  -  เวลาใดๆ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_htm_eqn6.gif -  เฟสขณะที่เริ่มต้นหมุนของลวด
สูตร   สนามไฟฟ้า
E    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn1.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn2.gif


สูตร   แรงแม่เหล็ก
F    =    qvb
E   =   สนามไฟฟ้า  (n/c)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn3.gif   =   ความต่างศักย์ไฟฟ้า  (http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn4.gif)
d   =   ระยะห่างระหว่าง  แผ่นโลหะคู่ขนาน  (m)
v   =   ความเร็ว  (m/s)
b   =   ความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  (t)
q   =   ประจุไฟฟ้า  (c)
สูตร  คำนวนทอมสัน
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn5.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn6.gif  
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn7.gif  -----  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn8.gif ----- http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn9.gif
q   =   ประจุ  (c)
m   =   มวล  (kg)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn10.gif   =   ความเร็ว  (m/s)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn11.gif  =   ความต่างศักย์  (v)
B    =   สนามแม่เหล็ก  (r)
d    =   ระยะห่าง  (m)
E    =   สนามไฟฟ้า  (v/m)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn12.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn13.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn14.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn15.gif
สูตร  มิลลิแกน
qE  =  mg
q  -  ประจุ  
E  -  สนามไฟฟ้า  
m    -    มวล  
g    -    แรงโน้มถ่วงโลก หรือ ความเร่ง  
 ควอนตัมของพลังงานไฟฟ้า
E  =  hf
E  -  พลังงาน
h  -  ค่าคงที่ของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)
f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn16.gif ธาตุไฮโดรเจน
L  =  mvr  =  nh-
n  -  เลขควอนตัม  1,2,3, ...
h-  -  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn17.gif  (1.05 x 10-34  J.S)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn18.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn19.gif
Ei  -  พลังงานของอิเล็คตรอนก่อนเปลี่ยนวงโคจร
Ef  -  พลังงานของอิเล็คตรอนหลังเปลี่ยนวงโคจร
h  -   ค่านิจของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)
f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 ระดับพลังงานของธาตุไฮโดรเจน
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn20.gif
E  =  hf  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn21.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn22.gif
 ทฤษฎีอะตอมโบร์
rn  =  n2 (0.53 * 10-10)
Vn  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn23.gif
fn  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn24.gif
rn  -  รัศมีวงโคจรที่  n
Vn  -  อัตราเร็วของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  วงที่  n
fn   -  ความถี่ของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  ลงที่  n
รังสีเอ็กซ์
qv  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn25.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn26.gif
q  -  ประจุ
v  -  ความต่างศักย์  (V)
h  -  ค่าคงที่จของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn27.gif -  ความยาวคลื่น

โฟโต้อิเล็คทริก
Ek  =  hf - W
Ek  -  พลังงานจลน์
W  -  งาน
f  -  ความถี่ของแสงที่ฉายมาที่โลหะ

สมมติฐานเดอบรอยล์
โมเมนต์ของแสง
p  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn28.gif
ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn29.gif
หลักความไม่แน่นอนของ  Heisenberg
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn30.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn31.gifx  -  ความไม่แน่นอนทางตำแหน่ง
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_htm_eqn32.gifP  -  ความไม่แน่นนอนทางโมเมนตัม
สูตร   http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn1.gif  ธาตุไฮโดรเจน
L  =  mvr  =  nh-
n  -  เลขควอนตัม  1,2,3, ...
h-  -  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn2.gif  (1.05 x 10-34  J.S)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn3.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn4.gif
Ei  -  พลังงานของอิเล็คตรอนก่อนเปลี่ยนวงโคจร
Ef  -  พลังงานของอิเล็คตรอนหลังเปลี่ยนวงโคจร
h  -   ค่านิจของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)
f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สูตร   ระดับพลังงานของธาตุไฮโดรเจน
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn5.gif
E  =  hf  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn6.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn7.gif
สูตร   ทฤษฎีอะตอมโบร์
rn  =  n2 (0.53 * 10-10)
Vn  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn8.gif
fn  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn9.gif
rn  -  รัศมีวงโคจรที่  n
Vn  -  อัตราเร็วของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  วงที่  n
fn   -  ความถี่ของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  ลงที่  n
สูตร   รังสีเอ็กซ์
qv  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn10.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn11.gif
q  -  ประจุ
v  -  ความต่างศักย์  (V)
h  -  ค่าคงที่จของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn12.gif -  ความยาวคลื่น
สูตร   โฟโต้อิเล็คทริก
Ek  =  hf - W
Ek  -  พลังงานจลน์
W  -  งาน
f  -  ความถี่ของแสงที่ฉายมาที่โลหะ
 สมมติฐานเดอบรอยล์
สูตร   โมเมนต์ของแสง
p  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn13.gif

สูตร   ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn14.gif

สูตร   หลักความไม่แน่นอนของ  Heisenberg
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn15.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn16.gifx  -  ความไม่แน่นอนทางตำแหน่ง
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-4_2_htm_eqn17.gifP  -  ความไม่แน่นนอนทางโมเมนตัม
สูตร    การรวมความต้านทาน
วงจรต่ออนุกรมกัน
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_2_htm_eqn1.gif
วงจรต่อขนานกัน
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_2_htm_eqn2.gif
Z  -  ความต้านทานเชิงซ้อน  (โอห์ม)
XL  -  ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ  (โอห์ม)
XC  -  ความต้านทานเชิงความจุ  (โอห์ม)
สูตร    ค่ายังผล , ค่ามิเตอร์ , ค่า RMS (Root Mean Square)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_2_htm_eqn3.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_2_htm_eqn4.gif
IRMS  -  ค่ามิเตอร์  (A)
Imax  -  กระแสสูงสุด
VRMS  -  ค่ามิเตอร์  (V)
Vmax  -  ความต่างศักย์สูงสุด
สูตร    กำลังเฉลี่ย
P  =  IV(coshttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_2_htm_eqn5.gif)
P  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_2_htm_eqn6.gif
  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_2_htm_eqn7.gif
P  -  กำลังเฉลี่ย  (วัตต์)
cos http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_2_htm_eqn8.gif -  ตัวประกอบกำลัง
Pmax  -  กำลังสูงสุด  (วัตต์)
สูตร    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
c  =  fhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_3_htm_eqn1.gif
c  -  ความเร็วแสง  (3 x 108 m/s)
f  -  ความถี่  (HZ)
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_3_htm_eqn2.gif -  ความยาวคลื่น  (m)
สูตร    การแทรกสอด
S1 p  -  S2 p    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_3_htm_eqn3.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_3_htm_eqn4.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_3_htm_eqn5.gif
สูตร   จุดปฏิบัพ
S1 p  -  S2 p   =   http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_3_htm_eqn6.gif     ;  n  =  0 , 1 , 2 , .....
สูตร    จุดบัพ
S1 p  -  S2 p    =    (n  -  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_3_htm_eqn7.gif) http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_3_htm_eqn8.gif    ;  n  =  1 , 2 , 3 , .....
สูตร    โพลาไรซ์เซชัน
1n2    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_3_htm_eqn9.gif p
n   =   ดรรชนีหักเห
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-6_3_htm_eqn10.gifp   =   มุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหและสะท้อนทำมุม  90 ํ  
(มุมโพลาไรซ์ , มุมบรูวสเตอร์)  
สูตร    เวลาครึ่งชีวิต
N  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-5_htm_eqn1.gif
N  -  สารตั้งต้น
N0  -  สารที่เหลือ
สูตร   กัมมันตภาพ
A  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-5_htm_eqn2.gifN
A  -  กัมมันตภาพ
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-5_htm_eqn3.gif -  ค่าคงที่ของการสลายตัว
N  -  จำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีที่มีในขณะนั้น

สูตร   ค่าคงที่ของการสลายตัว
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-5_htm_eqn4.gif =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-5_htm_eqn5.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-5_htm_eqn6.gif -  ค่าคงที่ของการสลายตัว
T  -  เวลาครึ่งชีวิต
สูตร   จำนวนนิวเคลียส
จำนวนนิวเคลียส  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-5_htm_eqn7.gif
NA  -  Avogadro Number  (6.02 * 1023)
m  -  มวลสารหน่วยเป็นกรัม
A  -  เลขมวล
สูตร   สมดุลการสลายของกัมมันตรังสี
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-5_htm_eqn8.gif
สูตร   รัศมีของนิวเคลียส
R  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-5_htm_eqn9.gifhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-5_htm_eqn10.gif
R  =  รัศมีของนิวเคลียส
สูตร   พลังงานยึดเหนี่ยว
E  =  mC2
มวล  1  u  เปลี่ยนเป็นพลังงานได้  931  MeV
E  -  พลังงาน  (J)
m  -  มวล  (kg)
C  -  อัตราเร็วแสง  (m/s)
สูตร    โพรเจกไทล์บนพื้นเอียง
หลักการ
1.  แตกเข้าแกน x '  ,  y '
2.  แตก g เข้าแกน
3.  คิดแบบโพรเจกไทล์ธรรม
หลักการ
ให้จับพื้นเอียงตั้งขึ้นแนวดิ่ง แล้วคิดแบบธรรมดา โดยใช้ g อันใหม่เป็น  gsin http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn1.gif
สูตร    เคลื่อนที่เป็นวงกลมพอดี
vบน    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn2.gif
vล่าง    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn3.gif
H    =    2.5 R
สูตร    ผลต่างแรงตึงเชือก
แกว่งด้วย v คงที่
Tล่าง - Tบน    =    2mg
แกว่งด้วย v ไม่คงที่
Tล่าง - Tบน    =    6mg

สูตร    ดาราศาสตร์
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn4.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn5.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn6.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn7.gif
สูตร    โคจรรอบสิ่งเดียวกัน
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn8.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn9.gif
T    -    คาบของการโคจร
R    -    รัศมีวงโคจร
M    -    มวลของดาวที่มีวัตถุอื่น มาโคจรรอบ ๆ
G    -    ค่านิจโน้มถ่วงสากล  6.67 * 10-11  Nm2 / kg2
สูตร    ค่า g ในอวกาศ
 http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn10.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn11.gif
g'    -    ค่าความเร่งโน้มถ่วงในอวกาศ
g    -    ค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลก
R    -    รัศมีโลก
h    -    ความสูงจากผิวโลก
สูตร    ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn12.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn13.gif    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn14.gif
I    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn15.gif
v    =    wR
S    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn16.gif * R
a    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn17.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn18.gif   -    ทอร์ก  ( N.m )
I    -    โมเมนต์ความเฉื่อย  ( kg . m2 )
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn19.gif   -    ความเร่งเชิงมุม  ( rad / s2 )
R    -    แทนการหมุน
สูตร    พลังงานจลน์ในการหมุน
Ekหมุน    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn20.gif
Ekทั้งหมด    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn21.gif
สูตร    โมเมนตัมเชิงมุม
L    =    mvR    =    Iw
สูตร    กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
Lแรก    =    Lหลัง
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn22.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn23.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn24.gif   -    โมเมนต์ความเฉื่อย
w    -    อัตราเร็วเชิงมุม
L    -    โมเมนตัมเชิงมุม
สูตร    ซิมเปิลฮาร์มอนิก
แกว่งตุ้นาฬิกา
T    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn25.gif
w    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn26.gif
สั่นสปริง
T    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn27.gif
w    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn28.gif
แกว่งกรวย
T    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn29.gif
w    =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn30.gif
T    -    คาบ
l    -    ความยาว
g    -    ความเร่ง
k    -    ค่าคงที่สปริง


สูตร    ซิมเปิลฮาร์มอนิก
y    =    ymax sin wt
v    =    vmax cos wt
a    =    - amax sin wt
vใด ๆ    =    w http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn31.gif
vmax    =    wR
aใด ๆ    =    w 2y
amax    =    w2R
v    -    ความเร็ว
a    -    ความเร่ง
สูตร    หลักคำนวณเรื่องสปริง
ดึงสปริงคนละข้าง
Kรวม    =    K1 + K2
สปริงต่อขนาน
Kรวม    =    K1 + K2 + K3
สปริงต่ออนุกรม
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn32.gif   =    http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/projectile2_htm_eqn33.gif


สูตร    แบบจำลองของแก๊ส
PV   =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_2_htm_eqn1.gif
Vrms  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_2_htm_eqn2.gif
NEk-  =  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_2_htm_eqn3.gif
Ek-  1  โมเลกุล    
P  -  ความดัน
V  -  ปริมาตรของแก๊ส
N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมด
n  -  จำนวนโมลของแก๊ส
R  -  ค่าคงตัวแก๊ส  8.314  J/mol x k
KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  
T  -  อุณหภูมิ  (K)
V rms -  อัตราเร็วรากที่สองของกำลังเฉลี่ย
สูตร   แก๊สผสมกัน
งานในการเปลี่ยนปริมาตร
W  =  P(V2 - V1)
P  -  ความดันแก๊ส
V2  -  ปริมาตรแก๊สตอนหลัง
V1  -  ปริมาตรแก๊สตอนแรก
W  -  งานที่แก๊สทำ
สูตร   พลังงานภายในระบบ
U  =  NE-K  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_2_htm_eqn5.gif
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no29/images/m6-3_2_htm_eqn6.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น